Avís legal

Dades identificatives

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, posem en el seu coneixement la següent informació:

El present portal web, és titularitat de GRUP UNIÓ, SCCL, amb N.I.F. número F-55.735.948, i domicili a Reus, carrer Joan Oliver, 16-24.

Els usuaris del present portal web podran contactar amb GRUP UNIÓ, SCCL, mitjançant comunicació escrita remesa al seu domicili social, indicat en el punt anterior, o mitjançant correu electrònic a la següent adreça: lopd@unio.coop.

 

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tant el disseny del portal web i els seus codis font, com els logotips, marques i demés signes distintius que apareixen al mateix, són titularitat de GRUP UNIÓ, SCCL, o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Estan prohibides la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits a l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació sols podran realitzar-se en virtut d’autorització expressa i per escrit de GRUP UNIÓ, SCCL, i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de GRUP UNIÓ, SCCL.

 

Responsabilitat dels continguts

GRUP UNIÓ, SCCL, no es fa responsable, amb caràcter general, de l’ús inadequat del lloc web de la seva titularitat. Els usuaris hauran de fer un ús adequat del lloc web, d’acord a les condicions i termes anteriors, sense que GRUP UNIÓ, SCCL, pugui tenir cap responsabilitat per la utilització indeguda.

Respecte les possibles deficiències tècniques, GRUP UNIÓ, SCCL, no serà responsable en cap cas de les alteracions en el servei que es produeixin per errors a la xarxa elèctrica, en la xarxa de connexió de dades, en el servidor o en qualssevol prestacions.

Respecte a l’accés per part de tercers al seu sistema, GRUP UNIÓ, SCCL, adoptarà les precaucions tècniques necessàries amb la finalitat de protegir les dades i la informació a la que s’accedeix, però sense que sigui responsable d’actuacions de tercers que, vulnerant les mesures de seguretat establertes, accedeixin a les citades dades.

Respecte a l’exactitud de la informació, les informacions contingudes al lloc web han estat elaborades exclusivament amb caràcter divulgatiu i no tenen valor oficial, excepte quan així s’indiqui.

GRUP UNIÓ, SCCL, es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, a l’objecte de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o en el disseny del portal web.

GRUP UNIÓ, SCCL, no serà responsable dels danys i perjudicis que, en el seu cas, es puguin causar a l’usuari amb motiu de l’accés i ús del seu compte per part de tercers sense autorització.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

Les presents condicions i termes es regiran per les normes estatutàries, reglamentàries i per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en tot allò no previst en el present avís legal en matèria d’interpretació, validesa i execució.

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Reus per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions.

 

Febrer 2022